Archiv pečuje o 85 archivních fondů a sbírek, vzniklých od druhé poloviny 18. století (1769) do současnosti v rozsahu 843 běžných metrů. K nejvýznamnějším fondům hospodářských organizací patří Dolové a průmyslové závody, dříve Jan Dav. Starck Dolní Rychnov (1769) 1885-1946, Duchcovsko-podmokelská dráha Karlovy Vary 1805-1946, Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov 1946-1990, dále pak fondy menších kapitalistických firem, následně národních, popř. koncernových a státních podniků. V evidenci se nacházejí fondy dvou družstev, několika spolků, řady společenských zejména odborových organizací působících v podnicích, hrstka osobních pozůstalostí (ing. J. Frieser) a sbírka map (3 853 kusů).

Archiválie dokládají vývoj dobývání hnědého, zčásti i kamenného uhlí v západních Čechách, okrajově též jihočeského lignitu a dalších souvisejících výrob (chemikálií, keramiky, tabulového skla, elektřiny, briket atd.), rozvoj technického myšlení, sociálního postavení zaměstnanců i vliv těžebních firem na okolní průmyslovou oblast. Využívání archiválií badateli upravuje interní badatelský řád, vycházející z ustanovení obecně závazných právních předpisů. Badatelé mohou využívat při studiu i knihovnu o 1033 titulech.

Literatura:

Západočeské podnikové archivy. Popisy archivních fondů ... z období do znárodnění, I. díl, Státní archiv Plzeň 1966, s. 60-93. Bystrický V., Hrubý V., Přehled archivů ČSR, Praha 1984, s. 116.