Rozsáhlá podpora státu postupně mění krajinu postiženou v minulosti dobýváním hnědého uhlí. Dochází i na opravu historických, ne zcela úspěšných, rekultivací.

Řadu novinek přinese v roce 2010 program zahlazování následků těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. V rámci projektů financovaných státem tak například odstartovaly práce na bývalém hnědouhelném dole Boží Požehnání v Kynšperku nad Ohří. Odstartuje také převrstvení výsypky Lítov a další zcela nové projekty.
„Co se týká Kynšperku, jde hlavně o zajištění stability drážního pilíře mezi oběma částmi lomu tak, aby mohlo být zastaveno čerpání vod kvůli jeho stabilitě," říká Jiří Pöpperl, technický ředitel Sokolovské uhelné.
Těžba uhlí v Kynšperku odstartovala v roce 1877 a skončila těsně po druhé světové válce. Od té doby je nutné kvůli zajištění pilíře, po kterém vede železniční trať Sokolov - Cheb, nákladně udržovat vodní hladinu v severním lomu pomocí čerpadel.
„Smyslem probíhajících prací je pilíř zesílit přidáním zhruba 900 tisíc tun kamene tak, aby bylo možné zvýšit hladinu vody v lomu. Tím pak odpadne nutnost tyto vody nuceně čerpat," říká Pöpperl s tím, že na projekt, který bude dokončen ještě letos, se vynaloží 350 milionů korun, a jeho realizaci zajišťuje společnost Rekultivace Ústí nad Labem.
Mezi zcela nové projekty patří také výsadba zeleně v rámci převrstvení výsypky Lítov za téměř osmdesát milionů. Ta byla sice rekultivována již v minulosti, ale některé kyselé partie na vrcholu výsypky zůstaly i přesto bez vegetace.
„Jde o zhruba 38 hektarů v Chlumu Sv. Maří," vysvětluje technický ředitel Sokolovské uhelné s tím, že část zůstane na doporučení ekologů ve stávající podobě, část bude naopak postupně znovu převrstvena a osazena zelení. „Převrstvení a zatravnění této plochy bylo provedené už loni, letos tak dojde na novou výsadbu."
Velké změny ale čekají také lom a budoucí jezero Medard. Zde totiž došlo na začátku června k zahájení napouštění z řeky Ohře. V souvislosti s tím se intenzivně pracuje na břehové linii budoucího jezera.
„Kvůli možným problémům, které se ukázaly při zakládání, došlo k malým změnám linie u Svatavy, kde se trochu bude lišit vzhled reliéfu, ale plánovaná délka pláží zůstane zachována," popisuje průběh prací Pöpperl. Celkově pak všechny úpravy břehové linie mají být dokončeny nejpozději do konce roku 2011. Sokolovská uhelná však svoji činnost musí ukončit na podzim letošního roku tak, aby bylo možné ukončit kolejovou dopravu v lomu, transportovat techniku a umožnit tak stavbu západního silničního obchvatu Sokolova od 1. 7. 2011.
„Kromě těchto tří věcí samozřejmě dál pokračují i práce na Krušnohorské výsypce, kde se budují mokřady, probíhá pěstební péče a celkově tak je v součtu v regionu rozpracováno zhruba 2,7 tisíce hektarů rekultivací," shrnuje Pöpperl. Z toho stát řeší území přibližně o rozloze 1,6 tisíce hektarů, zbylou část pak realizuje Sokolovská uhelná. Ta jen v letech 1993 až 2009 do obnovy krajiny vynaložila více než dvě miliardy korun. Ze státního rozpočtu pak jsou k dnešnímu dni na obnovu krajiny na Sokolovsku schváleny projekty v celkovém objemu 2,9 miliardy korun.