Ekologie a životní prostředí

Zatímco jiná profesní zařazení se v rámci firmy týkají stovek lidí, on je sám. Jediný hrázný Sokolovské uhelné. A právě touto profesí se symbolicky uzavírá náš seriál o povoláních ve společnosti.

Na podzim proběhla druhá etapa vypouštění vodních nádrží na předpolí lomu Jiří. Zatímco loni postihla především menší živočichy, letos se týkala především ryb a škeblí z obou Břízáků.

Pomohly masivní investice do ekologie. Množství sledovaných látek v ovzduší nebo vodách klesá i přes rostoucí výrobu. Zásadní měrou rozhodlo i to, že se povedlo najít využití pro vedlejší energetické produkty.

Zaplavení jižní části lomu Medard bylo vůbec největší katastrofou svého druhu v sokolovském revíru. Odčerpání vody a kompletní odstranění následků trvalo několik let.

Stabilní provoz PPC Vřesová umožňuje provázanost elektrárny s technologií zplyňování hnědého uhlí. I díky tomu dosahuje elektrárna špičkových výkonů. 

Prudké přívalové deště přinesly během jediného dne i více než 16 milimetrů srážek. Uhelné lomy stahují na své dno dešťovou vodu z širokého okolí.