Laboratorním rozborem bylo zjištěno, že látky se dostaly do ovzduší ve velmi nízké koncentraci. Případná opatření jsou závislá na vývoji počasí, čeká se na dlouhodobé ochlazení.

Výchozí situace:

 • vlivem enormně teplého počasí dochází od pondělí 22. července k uvolňování par z odkaliště hnědouhelných dehtů ve Vřesové
 • páry se v závislosti na síle a směru větru a teplotě ovzduší šíří i na obydlené části Vřesové, Chodova a Staré Chodovské
 • páry se projevují pronikavým zápachem


Látky unikající do ovzduší:
Laboratorním rozborem bylo zjištěno, že se jedná o alifatické a aromatické uhlovodíky (fenoly, bifenyly, naftaleny a další). Měřením na území dotčených měst a obcí jsou zjištěny pouze velmi nízké koncentrace. U vnímavějších osob může dojít k nevolnostem, bolení hlavy či zažívacím potížím (v těchto případech by měly neodkladně vyhledat lékařskou péči)
Přijatá opatření:

 • na místě úniku par došlo k neprodyšnému zakrytí hnědouhelného dehtového materiálu použitím geo-textilie a vrstvy jílové zeminy
 • místa výparu par se zakryla pěnou
 • celé odkaliště se doplnilo navezenou vodou tak, aby:
  • došlo k naředění dehtové vody v odkališti
  • došlo k ochlazení vodní plochy a tím k menšímu odparu plynů
 • na místo byla povolána výjezdová skupina chemické laboratoře, která prováděla stálá měření koncentrace unikajících par:
  • zjištěné hodnoty v místě úniku jsou nízké
  • zjištěné hodnoty ve vytipovaných oblastech okolních měst a obcí jsou nízké, neohrožující zdraví

 • situaci na místě sledují orgány ochrany zdraví (hygienická stanice)


Prognóza - předpokládaný vývoj:

 • veškerá opatření jsou přímo závislá na změně počasí. Dokud nedojde k výraznému dlouhodobému ochlazení, není možné přistoupit k masivnímu odčerpání dehtové vody z odkaliště a odbagrování usazenin mechanizací - v aktuálních klimatických podmínkách by tímto zásahem došlo ke zhoršení situace
 • nadále se provádí ochlazování vodní hladiny s cílem snížit odpařování plynů
 • na místo je opět povolána výjezdová skupina chemické laboratoře, aby prováděla měření koncentrací


Struktura řízení havárie v místě úniku:

 • havarijní štáb Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
 • orgány ochrany životního prostředí
 • součinnost s Krajskou hygienickou stanicí
 • krizový štáb Města Chodov


Případné zdravotní potíže:

 • při zvýšené koncentraci unikajících plynů mohou lidé v zasažených oblastech pociťovat bolesti hlavy, zvracení, zažívací potíže. Ve všech případech by neprodleně měli vyhledat lékařskou pomoc


Zhoršení situace (nepředpokládané):

 • v případě zhoršení situace, kdy by naměřené koncentrace mohly ohrožovat zdraví obyvatel, využije se pro varování obyvatel neprodleně rozhlas a sirény upozorňující na nebezpečí

Schéma informačního toku pro veřejnost:


undefined