Tropická vedra zapříčinila uvolnění zápachu ze starých zátěží poblíž Vřesové. Podle specialistů hasičského záchranného sboru ale látky nejsou škodlivé pro lidi ani pro přírodu.

V posledním týdnu byl v obcích v okolí Vřesové zaznamenán zejména v nočních hodinách obtěžující zápach, jehož intensita sílila, a gradovala ve dnech 21. 7. a 22. 7. 2013.

Vzhledem k tomu, že kontrolami provedenými uvnitř areálu zpracovatelské části na Vřesové nebyl žádný zdroj zápachu zjištěn, vyslal náměstek ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost ing. Mazurkovič z HZS KvK do areálu ve Vřesové měřící vůz pro zjištění kvality ovzduší. Ani v tomto případě nebylo zjištěno žádné měřitelné znečištění. Proto bylo následně prověřováno i okolí, kde byla nejsilnější koncentrace zápachu zjištěna v okolí nádrže odpadních látek u Staré Chodovské. Jedná se o nádrž, která je součástí starých ekologických zátěží, jejíž obsah byl do roku 2010 likvidován na Vřesové na základě smlouvy s Fondem národního majetku.Vzhledem k dlouhodobě vysokým teplotám začal z nádrže vystupovat silný zápach. Ten po ochlazení ve večerních hodinách pomalu klesal zpět k zemi.

Dne 23. 7. 2013 byl stav v okolí nádrže prověřen zástupci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, České inspekce životního prostředí (odbor ochrany vod i odbor ochrany ovzduší). Bylo dohodnuto provedení dalšího měření kvality ovzduší přímo u nádrže, v Chodově a v okolí kombinátu ve Vřesové. Na ověření kvality ovzduší byly přizvání specialisté HZS z Třemošné u Plzně.

Sokolovská uhelná vedena snahou operativně přispět k co nejrychlejšímu zamezení dalšího šíření zápachu z této bývalé skládky dehtových kalů přijala následující opatření: aby byla nádrž (její obsah) ochlazena, začalo se v dopoledních hodinách 23. 7. s napouštěním vody do nádrže. Místa, která byla vysoko nad hladinou, byla zakryta textilií a na ní byla položena vrstva těsnících jílů. Chtěli bychom občany ujistit, že se nejedná o látky, které jsou nebezpečné pro lidi nebo zvěř (nejsou to karcinogeny). Bohužel již malé koncentrace těchto látek v ovzduší jsou pachově zachytitelné a s ohledem na stávající klimatickou situaci se rozptylují pomaleji.

Definitivním řešením je bezesporu úplná likvidace této bývalé skládky dehtových kalů, která je odvislá od možností MF ČR zajišťujícího finanční prostředky na likvidaci zbývajících tuhých dehtových kalů a sanaci této lokality.