Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360

 

Rozsah akreditace 

kompletní elementární rozbor (dusík, uhlík, vodík, síra, kyslík), popel, voda, spalné teplo, výhřevnost, kovy (např. rtuť, arsen, vanad, berylium atd.), výpočet emisního faktoru, bod vzplanutí Pensky - Martens a Cleveland, kinematická viskozita dle Ubbelohde, hustota, polychlorované bifenyly (PCB)

 

Neakreditované rozbory

obsah vody, popel, mechanické nečistoty, destilační křivka, bod tuhnutí, karbonizační zbytek.

 

Subdodavatelské rozbory

chlor, fluor, brom 

dále dle požadavku zákazníka