Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360

Laboratoř olejů je členem Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN) jako zkušebna E-27

Akreditované rozbory v olejích: bod vzplanutí Pensky - Martens a Cleveland, kinematická viskozita dle Ubbelohde, hustota, polychlorované bifenyly (PCB) a rozbory kovů (např. Cu, Fe, Pb, Si, Sn, Zn)

Neakreditované rozbory v olejích: voda, číslo kyselosti, mezipovrchové napětí, průrazné napětí, obsah inhibitoru, mechanické nečistoty, sulfátový popel, destilační křivka

 

Osvědčení