Atomové absorpční spektrometry (kovy), IR spektrometry (přístroj pro elementární analýzu paliv - S, C N, H, dále stanovení NEL, EL), UV-VIS spektrofotometry, plynové chromatografy s detektory FID, ECD (C10-C40, PCB, pesticidy, chlorované uhlovodíky, aromatické uhlovodíky), kapalinový chromatograf s fluorescenčním detektorem (PAH), termogravimetrický analyzátor (voda, popel v tuhých palivech), adiabatické kalorimetry (spalné teplo, výhřevnost), coulometr (AOX, EOX)