Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

 

Rozsah akreditace 

Odběry a rozbory povrchové, podzemní a odpadní vody a rozbory technologické i pitné vody.

Zaměstnanci laboratoře jsou držitelé certifikátu „Manažer vzorkování“, kterým se potvrzuje zvládnutí znalostí z oblasti právních předpisů, obecných základů vzorkování a tvorby plánu odběru vzorků vod dle požadavku certifikačního orgánu Česká společnost pro jakost.

 

Rozbory při odběru

 • pH, konduktivita, teplota, kyslík, KNK, ZNK

 

Chemický rozbor vod a výluhů

 • acidita (ZNK4.5 a ZNK 8.3), alkalita (KNK4.5 a KNK 8.3), tvrdost, chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, amonné ionty, formy dusíku, fluoridy, ortofosforečnany, celkový fosfor, pH,

 

 • rozpuštěné látky (RL 105, RL 550, RAS), nerozpuštěné látky (NL 105, NL 550), chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr, CHSKMn), biochemická spotřeba kyslíku (BSK), anionaktivní tenzidy, celkové a snadno uvolnitelné kyanidy, konduktivita (vodivost), formy oxidu uhličitého

 

 • kovy: berylium, cín, chrom, kadmium, kobalt, mangan, měď, molybden, nikl, olovo, thalium, vanad, zinek, stříbro, sodík, draslík, železo, baryum, arsen, antimon, selen, rtuť, lithium, hliník, hořčík, vápník, telur 

 

 • organické znečištění: uhlovodíky C10-C40, jednosytné fenoly (fenolový index), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), aromatické a chlorované uhlovodíky (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, chloroform,
  1,2-dichloretan, tetrachlormetan, trichlorethen, tetrachlorethen, chlorbenzen) a adsorbovatelné organické halogeny (AOX)

  neakreditované rozbory: absorbance, barva, celkový a volný chlor, solnost, oxid křemičitý, senzorické vlastnosti pitné vody: chuť, pach 

 

 • neakreditované rozbory na místě odběru: ORP, obsah celkového a volného chloru

 • neakreditované odběry: technologické a pitné vody 

 

 • subdodavatelsky: chloritany, bromičnany, DOC, TOC, bor, organochlorové pesticidy (aldrin, dieldrin, 4,4-DDT a další), trihalogenmetany (THM), huminové látky, šestimocný chrom, NEL (ropné látky), extrahovatelné látky (EL), zákal, dále dle požadavku zákazníka

 

Mikrobiologický a biologický rozbor pitných a povrchových vod

 • subdodavatelsky: intestinální enterokoky, Escherichia coli, Clostridium perfringens, koliformní bakterie,  Legionella species, Pseudomonas aeruginosa, počty kolonií při 22°C a při 36°C, dále dle požadavku zákazníka

 

 • subdodavatelsky: mikroskopický obraz - abioseston, počet organismů, živé organismy, legionelly species, dále dle požadavku zákazníka