Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

 

Rozsah akreditace 

Odběry a rozbory odpadů, zemin a kalů, vedlejších energetických produktů (VEP) a ostatních pevných vzorků. 

Zaměstnanci laboratoře jsou držitelé certifikátu „Manažer vzorkování“, kterým se potvrzuje zvládnutí znalostí z oblasti právních předpisů, obecných základů vzorkování a tvorby plánu odběru vzorků odpadů dle požadavku certifikačního orgánu Česká společnost pro jakost. 

Činnost laboratoře se týká přípravy výluhu dle ČSN EN 12457, rozborů ukazatelů dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., 382/2001 Sb. a 376/2001 Sb. v platném znění. Rozsah platí pro chemický rozbor odpadů, zemin, kalů, vedlejších energetických produktů (VEP) a ostatních pevných vzorků.

  • organické znečištění: uhlovodíky C10-40, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), celkový organický uhlík (TOC), celkový uhlík (TC), celkový anorganický uhlík (TIC), extrahovatelné organické halogeny (EOX) a adsorbovatelné organické halogeny (AOX), benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny (BTEX), trichchlorethen (TCE) a tetrachlorethylen (PCE).
  • anorganické znečištění: berylium, cín, chrom, kadmium, kobalt, mangan, měď, molybden, nikl, olovo, thalium, vanad, zinek, stříbro, sodík, draslík, železo, baryum, arsen, antimon, selen, rtuť, lithium, hliník, hořčík, vápník, telur, spalitelný chlor a fluor
  • rozbor sušiny, zbytku po žíhání, vlhkosti
  • silikátové rozbory anorganických vzorků (úsady, škvára, popílek: oxidy sodíku, draslíku, fosforu, titanu, síry, vápníku, hořčíku, železa, manganu, hliníku a křemíku) 
  • neakreditované rozbory: pH, kyanidy, fenoly, nasákavost popílku
  • subdodavatelsky: ekotoxicita, bor, NEL (ropné látky), šestimocný chrom, dále dle požadavku zákazníka