Laboratoř autorizovaná MŽP pro měření imisí dle Zák. č. 201/2012 Sb.

 

Autorizace

 

Rozsah autorizace

  • oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, polétavý prach frakce PM10, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), kovy (As, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn)

Přístrojové vybavení

  • kontinuální analyzátory pro měření plynných znečišťujících látek a polétavého prachu frakce PM10
  • zařízení pro jednorázové odběry (stanovení kovů, BTEX a PAH)


Neautorizovaná měření a odběry

  • jednorázové odběry a následné rozbory dalších znečišťujících látek (po domluvě a dle možností laboratoře např. rtuť)