Laboratoř autorizovaná MŽP pro měření emisí dle Zák. č. 201/2012 Sb.

 

Rozhodnutí

 

Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.


Rozsah autorizace 

 • tuhé znečišťující látky 
 • oxid siřičitý 
 • oxidy dusíku 
 • oxid uhelnatý 
 • oxid uhličitý 
 • kyslík
 • kovy (dle Vyhlášky 415/2012 Sb. - např. arsen, berylium, chrom, kadmium, rtuť, selen atd.)
 • plynné anorganické sloučeniny chloru 
 • plynné anorganické sloučeniny fluoru (rozbor formou subdodávky)
 • organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
 • organické plyny a páry (identifikované) 
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 
 • odběr vzorků PAH, PCB a PCDD/ PCDF (rozbor formou subdodávky) 
 • tmavost kouře
 • měření stavových veličin (vzduchotechnické parametry) a vlhkosti plynu

Přístrojové vybavení

 • oxid siřičitý, uhelnatý, uhličitý a oxidy dusíku: analyzátor pro kontinuální měření Horiba CMA 680 (infračervená spektrometrie) a měření kyslíku paramagneticky
 • oxidy dusíku a oxid uhelnatý pro zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně, spalujících zemní plyn, lehký topný olej, bioplyn, LPG: analyzátor MRU Vario Plus (elektrochemické články)
 • měření tuhých znečišťujících látek: izokinetická gravimetrická souprava 
 • odběr PAH, PCB a PCDD/ PCDF a kovů: titanová izokinetická gravimetrická souprava a skleněná aparatura (kondenzační metoda)
 • měření organických sloučenin (TOC), vyjádřených jako organický uhlík: analyzátor pro kontinuální měření Horiba Thermo FID


Měřené zdroje

 • Nejčastěji se jedná o
 • spalovací zdroje, spalující plynná, kapalná nebo pevná paliva (uhlí, koks, alternativní paliva, biopaliva) 
 • technologie, které emitují těkavé organické látky, např. lakovny, tiskárny
 • ostatní zdroje typu: zpracování dřeva-truhlárny; výroba a zpracování kovů – tavení kovů; povrchová úprava kovů - galvanovny, tryskání; výroba skla a porcelánu; kamenolomy; obalovny živičných směsí