Novoroční slovo předsedy představenstva Sokolovské uhelné ing. Jiřího Pöpperla k očekávanému vývoji v roce 2017.

Popperl

 

Vážení kolegové,

rok 2016 byl pro Sokolovskou uhelnou velmi náročný a jen díky společnému úsilí se nám podařilo úspěšně projít transformací společnosti i vyřešit klíčový spor o ceny uhlí se společností ČEZ. Obojí nám umožní v roce 2017 napřít více sil dovnitř firmy a soustředit se především na její budoucnost.

Už několik let čelíme stále se zvyšujícímu tlaku zaměřenému proti uhlí a uhelné energetice. Ač jsme přesvědčeni, že jde o trend který oslabuje energetickou nezávislost České republiky, musíme na něj reagovat a připravit společnost na další vývoj. Tedy diverzifikovat činnost Sokolovské uhelné a transformovat její aktivity tak, abychom byli schopni zajistit práci nejen našim současným zaměstnancům ale i nadcházející generaci. Aby ti, kteří odcházejí z regionu za vzděláním měli důvod se na Sokolovsko zpět vracet, a aby ti kteří v regionu zakládají rodiny, zde měli důvod zůstat.

Naše společnost v tomto směru udělala již řadu kroků. Vedle připravy nových pracovních míst dlouhodobě investuje do obnovy krajiny dotčené těžbou, podporuje zdravotnictví, vzdělání, sociální oblast i sport nebo kulturu a dál v tom budeme pokračovat.
Pokud jde o těžbu, bude i v roce 2017 cílem dosažení maximální efektivity dobývání tak, abychom dokázali v maximální možné míře využít ložiska. Uhlí je totiž klíčovou surovinou nejen pro výrobu elektrické energie, ale i pro výrobu tepla. Pokud se máme odpovědně zachovat k budoucnosti regionu, je nezbytné jeho co nejlepší využití a to nejen ve vztahu ke zpracovatelské části ve Vřesové, ale i k Elektrárně Tisová, která se stala nově součástí skupiny Sokolovské uhelné.

Naším cílem je udržet teplárenskou výrobu v regionu, a zajistit tak i do budoucnosti dodávky tepla a teplé vody nejen pro města Karlovy Vary, Chodov, Nejdek i další obce zásobované z Vřesové, ale také pro ta města a obce, které odebírají teplo z elektrárny v Tisové. V roce 2017 by proto měla vzniknout studie, která odpoví na otázku jak co nejlépe i v nadcházejících letech zásobovat teplem město Sokolov i další obce při zachování co nejpříznivější ceny pro jejich obyvatele.

Zachování a další rozvoj centrálního zásobování teplem pro region jsou však možné jen tehdy, pokud tyto zdroje jsou nejen ekonomické, ale také šetrné k životnímu prostředí. Sokolovská uhelná proto v uplynulých letech investovala stovky milionů korun do posílení ekologických opatření, ať už šlo o snižování emisí oxidu dusíku, nebo o intenzifikaci odsíření teplárny ve Vřesové. Díky nim je dnes výroba tepla i elektrické energie ve Vřesové schopna s předstihem i dostatečnou rezervou plnit i přísné ekologické limity které začnou platit teprve po roce 2020.

Všechny tyto kroky nám také umožnily úspěšně realizovat investici do výstavby centra zpracování odpadů, které zahájí svou činnost v létě 2017. Díky němu bude mít Karlovarský kraj jako jediný v republice plně funkční systém kompletního zpracování komunálního odpadu. Propojí jeho svoz, třídění i následné využití jednotlivých složek. Zároveň ve Vřesové už příští rok zahájí svou činnost nová kalcinační jednotka, která je společnou investicí Sokolovské uhelné a firmy Lindner do bezodpadových technologií. Využívat bude energosádrovec vznikající v odsiřovací jednotce a výsledným produktem bude surovina pro výrobu sádrokartonů a dalšího stavebního materiálu.

Tím, že jsme již dokončili vyklízení prostoru budoucí průmyslové zóny Přátelství, v roce 2017 tak v této oblasti vznikne první nový výrobní závod a v současné době probíhají nejen jednání s dalšími zájemci, ale také přípravy na případné budoucí rozšíření této zóny ať už v návaznosti na prostor bývalého úložiště elektrárny Tisová, tak napojení sítí do zóny Silvestr. Díky tomu bude možné zachovat plánovanou průmyslovou zónu ve směru na Staré Sedlo i nadále jako strategickou rezervu pro příchod velkého investora o kterého společně s městem Sokolov usilujeme. Nicméně prioritou pro nadcházející rok bude postupné obsazení zóny Přátelství a tím i zajištění vzniku nových pracovních míst na Sokolovsku.

Nic z toho, o čem jsem se zmínil se ale nezrodilo ze dne na den. Přípravy probíhaly po celý rok 2016 a mnohdy i v letech předešlých. Všechny tyto kroky přitom směřovaly ke stejnému cíli. Diverzifikovat činnost Sokolovské uhelné a zajistit budoucnost společnosti, jejím zaměstnancům i regionu pro dobu po těžbě uhlí.

Často byly tyto přípravy velmi náročné, složité a bolestivé. Přesto se je podařilo zvládnout a všem, kteří tomu napomohli patří veliký dík. Dokázali jsme využít obrovský potenciál, který v sobě máme a vydat se tím správným směrem ke společnému cíli. K jeho dosažení je před námi ještě dlouhá cesta. Rok 2017 ani roky následující pro nás rozhodně nebudou procházkou rajskou zahradou. Proto bych Vám všem chtěl na tuto cestu popřát hodně sil a energie, ale také zdraví, štěstí a úspěchu i v osobním životě. Budoucnost držíme ve svých rukou.

 

Ing. Jiří Pöpperl

Předseda představenstva Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.